Hướng dẫn sử dụng GV-Face để thêm dữ liệu khuôn mặt vào Camera GeoVision GV-VD8700

Hướng dẫn sử dụng GV-Face để thêm dữ liệu khuôn mặt vào Camera nhận dạng khuôn mặt GeoVision GV-VD8700