Hệ thống kiểm soát truy cập trả trước

Cấu hình hệ thống

  • Hệ thống này được thiết kế để thanh toán phí sử dụng bằng thẻ thông minh trả trước không tiếp xúc.
  • Hỗ trợ hoạt động trực tuyến hoặc độc lập.
  • Phần mềm phân phối thẻ xác định và lưu trữ số ID, số tòa nhà, ngày hết hạn, số tiền trả trước và các tầng có thể sử dụng vào thẻ.
  • Hỗ trợ tùy chỉnh để thanh toán. Như: trả tiền cho mỗi lần sử dụng, giờ, hàng ngày, v.v.
  • Hỗ trợ đăng ký thẻ người dùng từ hoạt động của bộ điều khiển hoặc tải lên từ phần mềm.
  • Thẻ trả trước được khóa bằng khóa chuyên dụng để tăng tính bảo mật cho dữ liệu.
  • Để dễ dàng quản lý cho các dự án khác nhau, khóa có thể được chỉ định theo yêu cầu.

Ví dụ 1: Hệ thống thanh toán thang máy (Trả tiền theo lượt), hỗ trợ kiểm soát ra vào tối đa 40 tầng.Hệ thống kiểm soát truy cập trả trước

Ví dụ 2: Hệ thống thanh toán phòng hội nghị (Trả tiền theo ngày)

Hệ thống kiểm soát truy cập trả trước

Cấu hình hệ thống

Hệ thống kiểm soát truy cập trả trước

Sản phẩm sử dụng cho hệ thống

ProductPP-6750VX/M1R5-ARC
Prepaid Access Controller(Pay-per-daily)
PP-6750VX/M1R5-FLV
Prepaid Access Controller(Pay-per-use)
AppearanceHệ thống kiểm soát truy cập trả trướcHệ thống kiểm soát truy cập trả trước
ProductPUA-310V-0M2R2Y4
Mifare dispenser(RS-232 interface)
PUA-310V-0M2U2Y4
Mifare dispenser(USB interface)
AppearanceHệ thống kiểm soát truy cập trả trướcHệ thống kiểm soát truy cập trả trước
ProductPCT-R2R5
RS-232/RS485 Converter
PC-T100H
TCP/IP Converter
PCT-UR5
USB/RS485 Converter
AppearanceHệ thống kiểm soát truy cập trả trướcHệ thống kiểm soát truy cập trả trướcHệ thống kiểm soát truy cập trả trước
ProductPSA-ADV-E-MRV
Prepaid value system software
PSA-ADV-E-FLV

Elevator payment system software